Sunday, 17/10/2021 - 17:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Thánh Tôn

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 01/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017
 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ
Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;
Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở ngày 14 tháng 12 năm 2016;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.
2. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở; tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mục tiêu, yêu cầu
1. Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
2. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng và an ninh.
Điều 4. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn cá nhân; pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lợi, trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:
Lớp 6
STT Môn học Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép
01 Ngữ văn T1 Bài 1. Văn bản: Con Rồng cháu Tiên
Trang 5 Nêu lịch sử dụng nước và giữ nước của cha, ông
Bài 2. Văn bản: Thánh Gióng
Trang 19 Ví dụ về cách sử dụng sáng tạo vũ khí tự tạo của nhân dân trong chiến tranh: gậy tre, chông tre...
Bài 4. Văn bản: Sự tích Hồ Gươm
Trang 39 Nêu các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...).
Ngữ văn T2 Bài 23. Văn bản: Đêm nay Bác không ngủ
Trang 63 Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và dân tộc Việt Nam
Bài 24. Văn bản: Lượm
Trang 72 Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
Bài 26. Văn bản: Cây tre Việt Nam
Trang 95 Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
02 Địa lý Từ bài 03 trang 12 đến bài 05 trang 18 Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
03 Giáo dục công dân Bài 5: Giữ luật lệ chung 
Trang 12 Tấm gương của lãnh tụ về chấp hành luật lệ giao thông
Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông 
Trang 35 Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề an toàn giao thông
Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
Trang 42 Ví dụ đơn giản về các quyền bảo hộ tính mạng, bất khả xâm phạm... để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ
Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Trang 44
Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Trang 46
04 Âm nhạc và Mĩ thuật Tiết 1. Âm nhạc: Bài hát Quốc ca
Trang 5 Ý nghĩa của ca khúc Quốc ca
Tiết 7: Làng tôi
Trang 21 Hình ảnh làng quê Việt Nam qua các cuộc kháng chiến
Bài 13: Đề tài bộ đội
Trang 111 Biết ơn công lao của anh bộ đội Cụ Hồ
Lớp 7
STT Môn học Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép
01 Ngữ văn T1 Bài 5: Bài thơ Sông núi Nước Nam
Trang 62 Khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam về độc lập chủ quyền trước các thế lực xâm lược
Bài 12: Bài thơ Cảnh khuya
Trang 140 Kể một số câu chuyện hoặc bằng hình ảnh minh họa trên đường kháng chiến của Bác
Ngữ Văn T2 Bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Trang 24 Kể chuyện về những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo trong kháng chiến của dân tộc
02 Giáo dục công dân Bài 4: Đạo đức và kỷ luật
Trang 12 Nêu một số tấm gương tận tụy, hi sinh lợi ích cá nhân tất cả vì lợi ích tập thể.
Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa
Trang 26 Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới
Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Trang 42 Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường
Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
Trang 47 Nêu những tấm gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa
Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Trang 51 Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trang 54 Hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 30-4-1975
03 Âm nhạc và Mĩ thuật Bài 1. Tiết 3: Nhạc rừng 
Trang 10 Ý nghĩa của từng bài hát và hình ảnh minh họa cho các bài hát
Bài 3. Tiết 10: Hành quân xa
Trang 26
Bài 7. Tiết 28: Đường chúng ta đi
Trang 56
Bài 10: Cuộc sống quanh em
Trang 102 Tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ sau trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước
04 Địa lý Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng
Trang 33 Ví dụ về sự gia tăng dân số có ảnh hưởng đến đời sống, vật chất và môi trường tại một số thành phố lớn ở nước ta
Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
Trang 36 Ví dụ để chứng minh sự bùng nổ đô thị làm gia tăng các tệ nạn xã hội, từ đó phá vỡ môi trường tự nhiên và xã hội
Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
Trang 33 Ví dụ để giải thích nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
Lớp 8
STT Môn học Tên bài Nội dung lồng ghép
01 Ngữ văn T1 Bài 12. Phần luyện tập: Ngã ba Đồng Lộc
Trang 129 Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam
Bài 15: Bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” trang 146 và “Đập đá ở Côn Lôn” 
Trang 148 Ví dụ minh họa về hình ảnh của các nhà yêu nước, chiến sỹ cộng sản trong các nhà lao đế quốc
Ngữ văn T2 Bài 22: Chiếu dời đô 
Trang 48 Tầm nhìn chiến lược của Vua Lý Công Uẩn về quân sự
Bài 23: Hịch Tướng sĩ 
Trang 55 Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta
Bài 24: Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô Đại cáo)
Trang 66 Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm
Bài 26: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Trang 95 Tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng tạo nên sức mạnh dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược
02 Địa lý Bài 24: Vùng biển Việt Nam
Trang 87 - Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa 
- Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảo
Bài 30: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam 
Trang 100
03 Giáo dục công dân Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
Trang 1 Ví dụ để chứng minh nếu kỷ luật nghiêm thì pháp luật được giữ vững
Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội
Trang 18 Ví dụ về tấm gương thanh thiếu niên tích cực trong việc gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội
Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Trang 34 Ví dụ để chứng minh những tác hại của các tệ nạn xã hội đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên
Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
Trang 41 Ví dụ bằng hình ảnh về các vụ tai nạn, cháy nổ gây ra
Bài 17: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác 
Trang 44 Đưa ra các ví dụ để chứng minh
Bài 17: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Trang 50
Bài 18: Quyền tự do ngôn luận
Trang 52
Bài 20: Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam
Trang 54 Liên hệ một số Điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép
Bài 21: Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam
Trang 57
04 Âm nhạc và Mĩ thuật Tiết 6: Bài hát Hò kéo pháo
Trang 16 Đưa một số hình ảnh minh họa
Tiết 21: Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
Trang 43
Lớp 9
STT Môn học Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép
01 Ngữ văn T1 Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh
Trang 5 Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Trang 17 Lấy ví dụ về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử
Bài 5: Trích đoạn Hoàng Lê nhất thống chí
Trang 64 Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công chở lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Bài 10: Bài thơ Đồng chí; Tiểu đội xe không kính
Trang 131 Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh
Ngữ Văn T2 Bài 23: Viếng Lăng Bác
Trang 58 Tình cảm của nhân dân ta và bè bạn khắp năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 28: Những ngôi sao xa xôi
Trang 113 Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh niên xung phong trong kháng chiến
02 Địa lý Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Trang 50 Ví dụ về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng và an ninh
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo
Trang 135 Ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển
Bài 39 (Tiếp theo): Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo
Trang 140
Bài 40: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
Trang 144
03 Giáo dục công dân Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
Trang 9 Ví dụ để chứng minh dân chủ phải có kỷ luật trong điều kiện xã hội hiện nay
Bài 4: Bảo vệ hòa bình
Trang 12 Ví dụ chứng minh có môi trường hòa bình mới phát triển kinh tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Trang 23 Những tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc
Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên
Trang 34 Kể chuyện về những tấm gương các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
Trang 52 Lấy các ví dụ chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
Trang 57 Lấy các ví dụ về dân chủ của công dân trong đó có học sinh
Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
Trang 61 Trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
Bài 18: Sống và làm việc theo pháp luật
Trang 66 Lấy ví dụ để khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật
04 Âm nhạc và Mĩ thuật Phần Phụ lục: Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa
Trang 45 Ôn tập một số bài hát đã học: “Vì nhân dân quên mình”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Giải phóng Điện Biên” và một số bài hát về truyền thống công an như: “Chúng ta là chiến sĩ Công an”, “Bài ca người Công an”...
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Trên cơ sở mục tiêu và nội dung bài học, giáo viên cấp tiểu học lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh một cách truyền cảm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, tự nhiên, hợp lý, phù hợp với đặc điểm và trình độ học sinh; tránh tản mạn, ảnh hưởng đến nội dung bài học; trong từng bài giảng, chú trọng kết hợp các hình ảnh minh họa; tổ chức cho học sinh tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử cách mạng, nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian.
2. Trên cơ sở mục tiêu và nội dung bài học, kinh nghiệm thực tế, giáo viên cấp trung học cơ sở lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh vào bài giảng, tập trung vào các kiến thức nâng cao kỹ năng sống thông qua hình ảnh lịch sử, các hiện vật mang tính giáo dục, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức hội thi, hội thao tìm hiểu kiến thức quốc phòng và an ninh. Phương pháp giảng dạy truyền cảm, ngắn gọn, xúc tích phát huy được tính sáng tạo và kỹ năng sống của học sinh.
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Hội đồng quốc giáo dục và PTNL;
- Hội đồng GDQPAN Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ PC. KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Bùi Văn Ga
Nguồn: ltton.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 17
Tháng 10 : 212
Năm 2021 : 5.449