DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học 2015 - 2016

 

Stt

Họ và tên CB-GV-CNV

Năm

sinh

Năm

vào

ngành

CM

Tổ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Kim

Phượng

1969

1990

ĐH

Khoa học

Tự nhiên

TT

2

Trương Minh

Hiệp

1962

1983

ĐH

TP

3

Trần Thị

Quý

1964

1995

 

4

Nguyễn Thị

Sinh

1965

1989

5

Mai Thị Kim

Kha

1968

1989

6

Nguyễn Minh

Tuấn

1983

2005

7

Phạm Hữu

Hiển

1981

2005

ĐH

8

Trần Thị Minh

Thoa

1985

2006

ĐH

9

Lê Thị Kim

Ngọc

1986

2007

ĐH

10

Phùng Thanh

Hoàng

1968

1989

ĐH

11

Trần Văn

Hiếu

1967

1988

ĐH

1

Đặng Thị Trinh

Hanh

1961

1982

Khoa học

Xã hội

TT

2

Phạm Thị Nhật

Tân

1982

2005

ĐH

TP

3

Nguyễn Thị

Thúy

1982

2005

ĐH

 

4

Hồ Thị Ngọc

Diễm

1981

2005

ĐH

5

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

1983

2011

ĐH

6

Lưu Thị Minh

Huệ

1979

2011

ĐH

7

ChuThị Hương

1982

2003

ĐH

8

Phạm Thị Phương

Thảo

1985

2009