Họ và tên: Trần Ngọc Thanh Tâm

Chức vụ: Liên Đội Trưởng

Lớp : 9/1

Họ và tên:  Trần Mai Bảo Trâm

Chức vụ: Liên Đội Phó

Lớp : 7/2

Họ và tên: Huỳnh Thị Xuân Nghi

Chức vụ: Liên Đội Phó

Lớp : 8/2

Họ và tên: Trần Anh Quân

Chức vụ: Ủy viên

Lớp : 8/1

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Vy

Chức vụ: Ủy viên

Lớp : 9/2

Họ và tên: Lê Thị Hằng Nga

Chức vụ: Ủy viên

Lớp : 7/1

Họ và tên: Trần Đình Tường Vy

Chức vụ: Ủy viên

Lớp : 6/1