Họ và tên: Nguyễn Xuân Hòa

Chức vụ: Trưởng ban

Họ và tên: Phùng Tấn Quang

Chức vụ: Phó ban

Họ và tên: Nguyễn Văn Cần

Chức vụ: Thành viên

Họ và tên: Trần Trung Dung

Chức vụ: Thành viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thạnh

Chức vụ: Thành viên